Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Relaxed Gezond

LEEST U ALSTUBLIEFT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE ZORGVULDIG.

Door het gebruik van deze Website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U moet deze algemene voorwaarden iedere keer dat u deze website gebruikt en/of een bestelling plaatst lezen. Door het gebruik van deze website nadat wij veranderingen van de algemene voorwaarden bekend maken, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen, ongeacht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden moet u onze website niet gebruiken en, voor zover van toepassing, moet u ervoor zorg dragen dat u geen User Account(s) bij ons heeft.

Artikel 1. Definities

Relaxed Gezond is een aanbieder van een online cursus en persoonlijke coaching. Welke via www.Relaxedgezond.nl afgenomen kan worden.

Artikel 2. Afbeeldingen/tekst

2.1 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Relaxed Gezond is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.

4.2 Relaxed Gezond kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling is mogelijk door: iDEAL: Als u bankiert via Internet bij de RABO bank, ABN AMRO bank, SNS bank of ING bank (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDEAL. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: www.ideal.nl .

5.2 De klant geeft Relaxed Gezond toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Relaxed Gezond

5.4 Bij afname van een dienst die “Persoonlijke Coaching” betreft, waarbij de klant dan wel of naar de praktijk in Hendrik-Ido-Ambacht komt en/of online via een beeldscherm contact heeft met een medewerker van Relaxed Gezond ontvangt de afnemer direct na het aangaan van de overeenkomst een factuur.

5.5 Indien de afnemer recht heeft op vergoeding van een zorgverzekering zal Relaxed Gezond de factuur zodanig opstellen (en indien nodig corrigeren) zodat dat de factuur door de desbetreffende zorgverzekering geaccepteerd zal worden (kunnen geen rechten aan worden ontleend).

5.6 Relaxed Gezond neemt geen enkele verantwoording voor het indienen van de facturen dan wel vergoedingen vanuit zorgverzekeraars. Afnemer zal hierover te allen tijde zelf contact moeten opnemen met de desbetreffende zorgverzekering.

Artikel 6. Levering

6.1 Levering van de online cursussen zijn of per direct of hebben een vaste start datum. Vooraf zal hierover duidelijk via de afnemer worden gecommuniceerd middels de website of per mail.

6.2 Bij levering van een dienst “Persoonlijke Coaching on- en offline” wordt in gezamenlijk overleg een datum afgesproken. Beide partijen dienen zich te houden aan deze afspraak. Indien door afnemer de afspraak uiterlijk op werkdagen (ma- t/m vrijdag) 48 uur van te voren wordt afgezegd behoud Relaxed Gezond zich het recht tot algehele annulering van de desbetreffende afspraak.

6.3. Afspraken voor “Persoonlijke Coaching on- en offline” worden maximaal twee keer per dienst verzet. Daarna behoudt Relaxed Gezond zich het recht om tien euro per verplaatsing administratie kosten in rekening te brengen.

6.4 Aangeboden producten/diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. A

Artikel 7. Kinderen

De Website en de Relaxed Gezond producten/diensten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en zijn ook niet gericht aan kinderen. De Website en de Relaxed Gezond producten/diensten zijn slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen vanaf 21 jaar. HET IS NIET TOEGESTAAN VOOR PERSONEN DIE DE LEEFTIJD VAN 21 NIET BEREIKT HEBBEN ONZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE.

Artikel 8. Health Disclaimer

De Relaxed Gezond producten/diensten zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in wens om gezonder te gaan leven.

Relaxed Gezond is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Relaxed Gezond kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist. Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren bij lichamelijke klachten.

De website en de Relaxed Gezond producten/diensten zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De website en de Internet producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van psyche en/of eetstoornissen). Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken. Alles wat we adviseren is gebaseerd op onderzoek van de Nederlandse Gezondheidsraad (Wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement). Relaxed Gezond zal nooit supplementen of andere maaltijdvervangers adviseren of promoten. Wij geloven niet in crash diëten die op korte termijn het ultieme geluk in je leven gaan brengen. Ons uitgangspunt is altijd het verbeteren van je eetpatroon ten opzichte van wat je nu doet. Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan onze Disclaimer te raadplegen, welke onderdeel uitmaakt van de Algemene voorwaarden doormiddel van deze referentie.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

www.Relaxedgezond.nl is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website. U begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, of iedere andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander ontastbare verliezen (zelf als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade) die voortvloeit uit (a) het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de Relaxed Gezond diensten en/of cursussen; (b) Het gebruik van de inhoud van of ander materiaal op de relaxedslank.nl site; (c) de kosten van het verkrijgen van de diensten aangekocht of verkregen of ontvangen via deze website of wel persoonlijk contact; (d)ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; (e)verklaringen of gedrag van een derde op onze website; (f) ieder andere aangelegenheid met betrekking tot onze website. In geen geval zal onze aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en gronden voor een rechtsvordering (hetzij in een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins) Het door u betaalde bedrag te boven gaan, voor zover van toepassing, wegens toegang tot onze website. Indien u ontevreden bent met (een gedeelte van) onze website, of met een van deze voorwaarden, dan is de enige oplossing het voortdurend gebruik van deze website en de Relaxed Gezond producten te staken. Niets in deze bepaling zal onze aansprakelijkheid wegens dood of letsel door onze nalatigheid beperken. Voor zover bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u berekend is voor producten of diensten die u besteld heeft. De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd of uitgesloten voor zover uw kosten en schade veroorzaakt worden door onze (of ons personeels) grove nalatigheid of moedwillige opzet, of indien deze beperkingen en/of beperking van aansprakelijkheid verboden zijn door dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10. Non conformiteit

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u als consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Relaxed Slank. Dit kan uitsluitend d.m.v. een e-mail sturen aan inge@relaxedgezond.nl  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

Iedere online bestelling kan zonder opgave van redenen binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Met uitzondering van de afname van diensten die middels persoonlijk contact of direct mail contact tot stand zijn gekomen. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan inge@relaxedgezond.nl . Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Relaxed Gezond het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen, Relaxed Gezond zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Privacy

Onze privacy verklaring kunt u vinden onder de button privacy policy. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Relaxed Slank. Contact De Website staat onder controle van – en de Internet Producten worden geleverd door Relaxed Gezond. Relaxed Gezond staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Voedingscoach Ambacht (KVK 63584913) en is gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, Sacraments-bogerd 13, 3343 BP. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met Relaxed Gezond door u vraag of opmerking te richten aan inge@relaxedgezond.nl . Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 1 januari 2019